POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

e-Doręczenia – co będą oznaczać dla przedsiębiorców?

e-Doręczenia – co będą oznaczać dla przedsiębiorców?

Data publikacji: 01-03-2023

E-Doręczenia zostały wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. [dalej: „Ustawa”]. Usługa e-doręczeń zakłada otrzymywanie i wysyłanie korespondencji bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. Ponadto jest ona równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo ich założeniem jest

Więcej

Usługi

Data publikacji: 23-01-2023

SKRÓCENIE TYGODNIA PRACY DO 35 GODZIN

Data publikacji: 08-12-2022

Grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Celem regulacji jest skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do przeciętnie 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Skrócenie tygodnia pracy – uzasadnienie projektu W uzasadnieniu projektu wskazano, iż proponowana zmiana pozytywnie wpłynie na stan

Więcej

OFERTA NABYCIA/OBJĘCIA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. – ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Data publikacji: 26-10-2022

Pomimo niedawnej obszernej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych [dalej: k.s.h.], ustawodawca zdecydował o kolejnych  zmianach ustawy, które wprowadzone zostaną ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom [dalej: Ustawa]. I. Wprowadzone zakazy Przepis art. 48 pkt 1 oraz 2

Więcej

DYREKTYWA CSDD – OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW

Data publikacji: 10-10-2022

Obecnie wiele uwagi poświęca się kwestiom związanym z podejmowaniem przez przedsiębiorstwa działań zapobiegających oraz łagodzących negatywne skutki prowadzonej działalności w obszarach naruszeń praw człowieka oraz degradacji środowiska, takich jak praca dzieci, praca przymusowa, nieprzestrzeganie standardów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, deforestacja, brak dostępu do czystej wody pitnej czy zanieczyszczenia gleby. Z tych też względów

Więcej

DYREKTYWA OMNIBUS

Data publikacji: 12-09-2022

Mając na uwadze stan zaawansowania prac nad implementacją do polskiego porządku prawnego założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. Urz. UE

Więcej

KONTROLA TRZEŹWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY – NOWE PRZEPISY

Data publikacji: 11-08-2022

W dniu 7 czerwca 2022 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Projekt zmierza do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach,

Więcej

CZY WPROWADZENIE SYSTEMU NO-FAULT TO DOBRE ROZWIĄZANIE?

Data publikacji: 08-08-2022

Temat systemu no-fault powrócił wraz z projektem zmian w Kodeksie karnym, który w dniu 22 lutego br. wpłynął do Sejmu, a nad którym obecnie obraduje Senat. Jedną z proponowanych zmian we wspomnianym projekcie jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci – z kary wynoszącej od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia

Więcej

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – PRAWO HOLDINGOWE

Data publikacji: 06-07-2022

Kontynuując tematykę poruszoną w poprzedniej publikacji (Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – zmiany w radach nadzorczych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), dziś przybliżymy nowe regulacje z zakresu prawa holdingowego wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) [dalej: Ustawa zmieniająca].

Więcej

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – PROJEKT USTAWY

Data publikacji: 04-07-2022

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który między innymi przewiduje wprowadzenie na stałe do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna ma zastąpić dotychczas funkcjonującą telepracę, która zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami będzie mogła być stosowana nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia

Więcej