POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

ZARZĄDY PORTÓW ZAJMĄ SIĘ OBSŁUGĄ MORSKICH FARM WIATROWYCH?

Data publikacji: 29-10-2021

W dniu 30 października 2021 wchodzi w życie zmiana do ustawy o portach i przystaniach morskich [„ustawa portowa”] zezwalająca podmiotom zarządzającym portami na „świadczenie usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych”.

Zmiana wprowadza kolejny wyłom w zasadzie ustrojowej portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej polegającej na rozgraniczeniu funkcji administracyjno-zarządzającej (podmioty zarządzające portami) i funkcji eksploatacyjnej (spółki operatorskie).

W dotychczasowym brzmieniu art. 7 ust. 2 ustawy portowej przewidywał, że : „Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego, a także spółek prawa handlowego, w których podmiot zarządzający posiada udziały lub akcje, nie może być świadczenie w granicach portu usług portowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b oraz lit. d rozporządzenia nr 2017/352, w tym magazynowania, rozformowywania, przepakowywania oraz innych usług przedstawiających wartość dodaną dotyczących ładunku.”

Zgodnie natomiast z nowym art. 7 ust. 21 ustawy portowej ”Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do świadczenia usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642)”.

Nowe rozwiązanie wprowadzane jest ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2021 r. (art. 3).

R.pr. Piotr Gajlewicz

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu