POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

WPŁYW COVID-19 NA REALIZACJĘ UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data publikacji: 16-04-2020

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), zawarte zostały regulacje istotne dla rynku zamówień publicznych.

Nowelizacja, uwzględniając obecną sytuację społeczno – gospodarczą wywołaną wystąpieniem COVID-19, wprowadziła zmiany dotyczące m.in. kwestii realizacji umów o zamówienia publiczne.

Zgodnie z przyjętym art. 15r Ustawy, strony umowy o zamówienie publiczne powinny niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona powołująca się na takie okoliczności musi jednak potwierdzić wystąpienie lub możliwość wystąpienia wypływu COVID-19 na wykonanie umowy, poprzez załączenie do przekazywanej informacji oświadczeń lub dokumentów dotyczących w szczególności:

  • nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
  • decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  • poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  • okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Powyższe okoliczności wskazane przez ustawodawcę nie mają jednak charakteru zamkniętego.

Strona umowy, która otrzymała informację zobowiązana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazać drugiej stronie swoje stanowisko dotyczące wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, wraz z uzasadnieniem. Może także żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ tych okoliczności na należyte wykonanie umowy.

W przypadku, gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Wystąpienie COVID-19 spełnia zatem przesłankę okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zamawiający musi jednak zapewnić, aby wartość zmiany nie przekroczyła 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz aby zmiana umowy nie prowadziła do zmiany jej charakteru.

Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą jednak stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Wpływ COVID-19 na należytą realizację umowy może skutkować nie tylko zmianą tej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3), ale również odstąpieniem w całości lub w części od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie.

Odpowiednie zmiany powinny być przewidziane także w umowach pomiędzy wykonawcami, a podwykonawcami, a także dalszymi podwykonawcami w sposób zapewniający, że warunki wykonania tych umów przez podwykonawców nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania zmienionej umowy łączącej wykonawcę z zamawiającym.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu