POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

PRAWA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 15-03-2022

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, do dnia dzisiejszego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napłynęło już ponad 1,7 mln osób, dotychczas zamieszkujących terytorium Ukrainy. Nie jest to z pewnością ostateczna liczba osób, które zdecydują się w najbliższych dniach na przekroczenie wschodniej granicy naszego Państwa, bowiem liczba osób szukająca pomocy na terytorium państwa polskiego jest ogromna, a konflikt nie słabnie.

Wiele ukraińskich miast w dalszym ciągu jest atakowana, a ludzie są zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i szukania nowego domu. Największą grupę napływającej ludności stanowią kobiety, dzieci oraz osoby starsze. Przewiduje się, że w najbliższych tygodniach polskie społeczeństwo przyjmie około 4 milionów obywateli Ukrainy. Istotne jest zatem, by wprowadzane regulacje ułatwiły i zabezpieczyły interesy osób uciekających przed aktualnie toczącą się wojną, zachowując jednakże równowagę ekonomiczną naszego kraju. Nie jest przecież możliwe, by w dniu dzisiejszym przewidzieć, jak długo polskie społeczeństwo mierzyć się będzie z wyzwaniami, jakie postawiła przed światem wojna tocząca się na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Na jaką zatem pomoc mogą liczyć obywatele Ukrainy po wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: „Ustawa”)?

Poniżej przytoczone zostaną przepisy, najistotniejsze z punktu widzenia przeciętnego obywatela Ukrainy, szukającego pomocy w naszym kraju.

Na wstępie należy jednakże podkreślić, że zakres przedmiotowy Ustawy jest dość wąski. Mimo, że wspomniana powyżej liczba 1,7 mln osób przybyłych dotychczas do Polski obejmuje nie tylko obywateli Ukrainy, ustawodawca zdecydował się na udzielenie szerszej ochrony tylko w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego mogą uzyskać pomoc wyłącznie w przypadku, gdy są małżonkiem obywatela Ukrainy, o ile przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Obywatele innych państw, którzy uciekają przed wojną, mimo że zostaną wpuszczeni do naszego kraju na granicy, nie będą mogli skorzystać z przywilejów gwarantowanych Ustawą.

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, TRANSPORT

Zgodnie z art. 12 Ustawy obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc Państwa Polskiego, obejmującą: zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami i zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

REZYDENCJA

Pomoc obywatelom Ukrainy może również zapewnić minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednostki jemu podległe w zakresie rezydencji polegającej na zapewnieniu warunków pobytowych umożliwiających lub wspierających prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny. Obywatele Ukrainy mogą również liczyć na stypendium twórcze, polegające w szczególności na zapewnieniu wsparcia rzeczowego lub wsparcia finansowego umożliwiającego lub wspierającego prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny.

PRACA DLA OBYWATELI UKRAINY

Państwo polskie daje również obywatelom Ukrainy możliwość znalezienia pracy. Zgodnie z art. 22 Ustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy, w przypadku gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny. Podmiot powierzający wykonywanie pracy, chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy, jest obowiązany powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazując informacje szczegółowo wskazane w Ustawie, na które składają się m.in.: nazwa podmiotu powierzającego wykonanie pracy, adres siedziby, numer identyfikacyjny NIP i REGON, dane osobowe obywatela Ukrainy, rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywanej pracy.

REJESTRACJA W PAŃSTWOWYM URZĘDZIE PRACY

Obywatel Ukrainy może również zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w Państwowym Urzędzie Pracy, tak jak każdy obywatel Polski.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgodnie natomiast z art. 23 Ustawy obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie niniejszej Ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dalej: „Ustawa o cudzoziemcach”) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

ŚWIADCZENIE RODZINNE

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do świadczenia dobry start (jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), rodzinnego kapitału opiekuńczego (jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dziecko jest w wieku poniżej lat 3).

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, prawo do ww. świadczeń przysługuje obywatelowi Ukrainy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku świadczeń przysługujących na dziecko, musi zostać ono wpisane do rejestru obywateli Ukrainy Straży Granicznej. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych musi zawierać numer PESEL wnioskodawcy i dziecka, wraz z numerem dokumentu, uprawniającego ich do przekroczenia granicy.

Przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie Ustawy są uprawnieni nadto do uzyskania wsparcia, o którym mowa w dziale II ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina może zatem liczyć na wsparcie psychologiczne i prawne. Może w każdym czasie korzystać z konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, brać udział w terapii i mediacji. Może nadto brać udział w organizowanych dla rodzin spotkaniach, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY PRZEZ OBYWATELI UKRAINY NA STANOWISKACH WYCHOWAWCÓW, PEDAGODÓW, OPIEKUNÓW, PSYCHOLOGÓW

Ustawa daje również możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy jako wychowawcy oraz opiekunowie dziecięcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej pomimo niespełniania ustawowych wymagań (jednakże tylko w przypadku otrzymania zgody marszałka lub wojewody). Podobnie Ustawa daje możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy jako psychologów w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej pomimo niespełniania warunków ustawowych, czy jako pedagogów w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Obywatele Ukrainy mogą także być zatrudniani jako osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, czyli jako psycholodzy lub pedagodzy pomimo niespełniania wymagań ustawowych (jednakże tylko w przypadku otrzymania zgody wójta lub starosty).

Za zgodą starosty obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani nadto jako pedagodzy, psycholodzy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pomimo niespełniania wymogu ustawowego.

OPIEKA DLA DZECI

Regulacje wprowadzone niniejszą Ustawą dają również możliwość skorzystania przez obywateli Ukrainy z możliwości powierzenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonym na ten cel instytucjom, tak by możliwe było podjęcie przez nich pracy zarobkowej.

POMOC SPOŁECZNA OBEJMUJĄCA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej Ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, może być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Musi on jednakże złożyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Do udzielania ww. świadczeń właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W KWOCIE 300 ZŁ

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje także pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Organem właściwym do udzielenia ww. świadczenia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres pobytu, dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i numer PESEL.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być zapewniona również bezpłatna pomoc psychologiczna.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA, OPIEKA MEDYCZNA

Obywatelowi Ukrainy może zostać również przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jest on nadto,  uprawniony do otrzymania opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może on jednakże skorzystać z leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Osoby dotknięte wojną mogą po przybyciu na terytorium Polski składać wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Wniosek ten obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia się bez rozpoznania.

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

STYPENDIA SOCJALNE, KREDYTY STUDENCKIE

Student, będący obywatelem Ukrainy może ubiegać się o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki. Musi on wówczas złożyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. Istotnym nadto jest, że do obywateli Ukrainy nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW DO DNIA 31 GRUDNIA 2022

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu  nie uprawnia natomiast do przekraczania granicy.

Jeżeli natomiast ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW OPUSZCZENIA KRAJU O OKRES 18 MIESIĘCY

Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w Ustawie o cudzoziemcach przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW NA OKRES 18 MIESIĘCY

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności takich dokumentów jak karta pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności, nie uprawnia natomiast do przekraczania granicy.

KONTYNUACJA STUDIÓW DLA STUDENTÓW UCZELNI DZIAŁAJĄCYCH NA UKRAINIE

Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. Uczelnia przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami, a w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wniosek o przyznanie świadczenia, musi zawierać w szczególności: imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców, miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej. Ustalając prawo do ww. świadczenia przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYKONYWANIE ZAWODU LEKARZA ALBO LEKARZA DENTYSTY

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia następujące warunki.: ma pełną zdolność do czynności prawnych, jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty, wykazuje nienaganną postawę etyczną, posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz albo lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa powyżej, może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym oraz jest zobowiązany do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, może wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia następujące warunki:. ma pełną zdolność do czynności prawnych, jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykazuje nienaganną postawę etyczną, posiada dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIE STOSOWANIA USTAW

W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, korzystającemu ze wskazanych w Ustawie uprawnień, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

NAJEM LOKALU

Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy, nie stosuje się przepisów o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczącego wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Aplikant radcowski

Agata Kmieć

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu