POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

ZMIANY W PRAWIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Data publikacji: 26-10-2023

W październiku wszedł w życie pakiet nowych regulacji odnoszących się do działalności i rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce (OZE), które zostały przyjęte ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja prawa odnawialnych źródeł energii służy wdrażaniu w Polsce przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych („dyrektywa RED II”).

Zagadnienia, które jako pierwsze zyskały moc obowiązującą w związku z przyjęciem wspomnianej ustawy dotyczą takich kwestii, jak między innymi:

Power Purchase Agreement – przewidziano zapisy precyzujące warunki umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii bezpośrednio od wytwórcy (umowy „PPA”). Zakłada się, m.in., obowiązek przekazywania wybranych informacji o postanowieniach takich umów do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (takich jak ilość i cena energii, lokalizacja i rodzaj energii, okres obowiązywania umowy).

Cable Pooling przyjęto rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla nowych źródeł wytwórczych OZE, opierające się na współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej i umożliwiające przyłączanie więcej niż jednej instalacji odnawialnego źródła energii w jednym miejscu przyłączenia.

Pozwolenia budowlane – wprowadzono ułatwienie w zakresie procedur administracyjnych związanych z robotami budowlanymi polegającymi na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych w ten sposób, iż podwyższono próg, od którego uzależnione jest uzyskanie wcześniejszego pozwolenia na budowę z 50 kW na 150 kW mocy.

Biometan – przyjęto rozwiązania prawne mające na celu rozwój produkcji i rynku biometanu, m.in., wprowadzając definicję biometanu, określając zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwórców biogazu, a nadto przewidziano mechanizm wsparcia dla biometanu wprowadzanego do sieci gazowej przy wykorzystaniu systemu feed-in-premium (FiP).

Spółdzielnie energetyczne – doprecyzowano definicję i przedmiot działalności spółdzielni energetycznych (wymieniając w tym zakresie wprost obrót i magazynowanie energii), warunki współpracy ze sprzedawcami energii oraz operatorami systemów dystrybucyjnych, kwestie sprawozdawczości oraz zasady rozliczeń.

Hybrydowe Instalacje OZE – wprowadzona została nowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, przewidująca, m.in., iż w jej skład musi wchodzić magazyn energii służący do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z urządzeń wytwórczych  stanowiących hybrydową instalację OZE. Rozwiązanie uzasadniane jest, z jednej strony potrzebą zapewnienia większego bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych, z drugiej, chęcią rozwoju technologii związanej z magazynowaniem energii i pożądanym wzrostem znaczenia magazynów energii.

Wejście w życie kolejnych rozwiązań wprowadzonych przywołaną ustawą, dotyczących, między innymi, zmian w działalności klastrów energii, rozszerzenia rodzajów energii na które wydaje się gwarancje pochodzenia, wprowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego, partnerskiego handlu energią z odnawialnych źródeł energii (P2P), zasad wsparcia operacyjnego – zostało rozłożone w czasie i przewidziane jest odpowiednio na listopad `23, styczeń i lipiec `24 oraz lipiec `25.

Radca prawny

Piotr Gajlewicz

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu