POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

OBOWIĄZKI PACJENTA – SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W CZASIE EPIDEMII

Data publikacji: 17-04-2020

Na początku bieżącego roku środowisko lekarskie sygnalizowało, że wdrożenie nowych obowiązków pacjenta i obostrzenie już istniejących jest konieczne. W tamtym czasie, jeszcze przed rozwojem epidemii koronawirusa, niewiele osób spodziewało się, że proponowane regulacje mogłyby być niezwykle istotnym wparciem dla poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania polskiej służby zdrowia w czasie epidemii.

Proponowane zmiany nabrały obecnie nowego znaczenia. Polacy w czasie epidemii masowo wykupują leki i suplementy diety z aptek. W obawie przed hospitalizacją czy przymusową kwarantanną zatajają przed ratownikami medycznymi i lekarzami informacje o podejrzeniu u siebie zakażenia. Stąd wdrożenie obowiązków pacjenta byłoby dużym wsparciem dla środowiska lekarskiego, ale także przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich obywateli, którzy w sposób świadomy powinni brać odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.

W dniu 13 lutego 2020 roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej [dalej: Prezydium NRL] pozytywnie oceniło ideę wdrożenia zmian w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [dalej: ustawa]. Jednocześnie Prezydium NRL wskazało, że Zespół ds. Opracowania Propozycji Ustawowych Regulacji Dotyczących Praw i Obowiązków Pacjentów, powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2018 r. nie uwzględnił wszystkich propozycji postulowanych przez samorząd lekarski, a jedynie ich część. Ponadto dostrzeżono, że w pracach Zespołu nie uczestniczyli reprezentanci środowiska lekarskiego, zaś to właśnie lekarze, którzy każdego dnia udzielają świadczeń zdrowotnych powinni mieć realny wpływ na kształt proponowanych zmian.

Prezydium NRL w podjętym stanowisku sygnalizuje, że na uwagę zasługują kwestie związane
z obowiązkami pacjenta, m.in.: przekazywanie informacji o stanie zdrowia, zażywanych lekarstwach czy innych środkach mogących mieć wpływ na stan zdrowia pacjenta, a także zakaz zatajania informacji oraz przekazywania informacji nieprawdziwych. Zdaniem Prezydium NRL powinny one zostać ujęte w proponowanych zmianach do ustawy.

W stanowisku skierowanym do Ministra Zdrowia zaproponowano dodatkowe obowiązki dla pacjentów i uprawnienia dla świadczących usługi lecznicze:

  1. Obowiązek pacjentów informowania o niemożności uczestniczenia w umówionej wizycie
    w możliwie jak najszybszym terminie;
  2. Obowiązki pacjentów powinny się rozciągać na wszystkie rodzaje świadczonych usług lekarskich publicznych oraz prywatnych;
  3. Uprawnienie świadczących usługi lecznicze do odstąpienia od leczenia pacjentów, którzy nie przestrzegają obowiązków pacjenta, z wyłączeniem przypadków, w których zaprzestanie leczenia mogłoby spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta.

Ponadto wskazano, że zmiany powinny być wdrożone nie tylko w jednej ustawie, ale także powinny obejmować zagadnienia wynikające z art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie odstąpienia od leczenia, art. 29 ustawy o działalności leczniczej dot. wypisania pacjenta, czy też art. 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie obowiązku udzielania pomocy pacjentom.

W związku z powyższym zaproponowano, aby dotychczasową nazwę ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw pacjenta
zmienić na ustawa o prawach i obowiązkach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ze względu na rozwój epidemii koronawirusa, rozmowy nad proponowanymi zmianami w zakresie obowiązków pacjenta zostały zawieszone. Prawdopodobnie zostaną wznowione jak tylko uda się zapanować nad przebiegiem i skutkami epidemii koronawirusa.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu