POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017

Data publikacji: 16-04-2017

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017

 

Lata 2015-2016 odznaczyły się w historii niemieckiej branży spedycyjnej rozłamem, albowiem po raz pierwszy od 1927 roku przedstawiciele branży spedycyjno-logistycznej oraz przemysłowo – handlowej nie byli w stanie dojść do porozumienia w kwestii obowiązywania jednolitego wzorca tzw. Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen”, w skrócie „ADSp”). W konsekwencji, w miejsce dotychczas obowiązującej wersji ADSp 2003, obie strony zarekomendowały stosowanie własnych opracowań. I tak zrzeszenia reprezentujące branżę przemysłowo – handlową opublikowały : Niemieckie Warunki Transportu i Składowania (niem. „Deutsche Transport und Lagerbedingungen”, w skrócie „DTLB”), a reprezentujące spedytorów DSLV przedstawiło zaktualizowaną wersję ADSp 2016.

 

Rozłam ten nie trwał jednak długo. Funkcjonowanie dwóch niezależnych opracowań szybko okazało się być rozwiązaniem utrudniającym bieżący obrót gospodarczy oraz zdecydowanie nie sprzyjającym pewności prawnej. W konsekwencji, w marcu 2016r. podjęto ponownie rozmowy nad przyjęciem nowej wspólnej wersji, zgodnie z obowiązującą dotychczas formułą.

 

W efekcie tychże prac, opublikowano wersję ADSp 2017, które począwszy od 01 stycznia 2017r. będą rekomendowane do zastosowania w codziennej działalności. Kształt ADSp 2017 bazuje w istotnym zakresie na ADSp 2016, jednakże z istotnymi zmianami, które, w drodze wypracowanego kompromisu, z założenia miały wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i interesom przedstawicieli branży przemysłowo – handlowej.

 

Konsekwentnie, jednym z istotniejszych kierunków zmian stanowiło podniesienie kwotowe przyjętych wcześniej limitów odpowiedzialności spedytora. Tytułem przykładu, ograniczenie tejże odpowiedzialności za szkodę powstałą przy realizacji umów przewozu i spedycji wzrosło z 1 mln EUR do 1,25 mln EUR, a za zdarzenie w wyniku którego szkoda bądź szkody mogły wyniknąć z 2 mln EUR do 2,5 mln EUR. W odniesieniu do umów składowych, limit za szkodę wzrósł z 25 tyś EUR do 35 tyś EUR oraz analogicznie do 2,5 mln EUR za zdarzenie. Nowym rozwiązaniem a wzorowanym na zapisach DTLB było wprowadzenie ograniczenia kwotowego zleceniodawcy, które ustalono na poziomie 200 tyś EUR za zdarzenie.

 

Niezależnie, w porównaniu do ADSp 2016 wprowadzono, między innymi: modyfikacje dotyczące reguł odpowiedzialności w transporcie multimodalnym; zrezygnowano z rozwiązań, regulujących kwestie takie jak  odpowiedzialność kierowcy w związku z za- i rozładunkiem towaru czy regulacji dotyczącej wymiany palet; zmodyfikowano reguły dotyczące wynagrodzenia należnego spedytorowi za koszty powstałe w związku z realizacją usług przewozowych czy składowych; podniesiono kryterium przesądzające o uznaniu towaru jako wartościowy (z 50 EUR za kg do 100 EUR za kg).

 

Rekomendacja do stosowania ADSp 2017 w codziennej działalności ma charakter niewiążący. Strony konkretnej relacji kontraktowej mogą podejmować odmienne ustalenia od tych zaproponowanych w ADSp 2017 (bądź też stosować dotychczasowe wersje ADSp). Istotne jest jednak aby – stosownie do podjętych ustaleń – przywiązać należytą uwagę do kwestii wyboru warunków jakie mają obowiązywać w wzajemnych relacjach i jednoznacznego odzwierciedlenia tego wyboru w dokumentacji kontraktowej oraz zastrzegania w sposób przejrzysty ewentualnych odstępstw jakie się w tym zakresie przewiduje. Albowiem na skutek „zamieszania” do jakiego doszło na przestrzeni ostatniego okresu, wszelkie ewentualne wątpliwości w tym zakresie mogą nieść ze sobą daleko idące konsekwencje, czy to w aspekcie problemów z ustaleniem przyjętych ram prawnych świadczenia usług i związanego z tym podziału obowiązków czy też odpowiedzialności związanej z ich naruszeniem.

 

Artykuł opublikowany na portalu :

http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/niemieckie-warunki-spedycyjne—adsp-2017.html

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu