POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – NA JAKIE ZAPISY NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Data publikacji: 09-09-2021

Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę w umowie o roboty budowlane? Poniżej przedstawiamy 5 wybranych aspektów istotnych z punktu widzenia wykonawcy i inwestora.

1. W umowach o roboty budowlane często pojawiają się postanowienia zawierające oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją projektową i stwierdzeniu, że jest ona wystarczająca do należytego wykonania robót budowlanych. Taka praktyka kontraktowa pojawiła się z uwagi na fakt, że co do zasady wykonawca nie jest zobowiązany do badania dokumentacji projektowej. Warto więc rozważyć dodanie w umowie zastrzeżenia, z którego wynikałoby, że wykonawca może zweryfikować przekazaną dokumentację projektową jedynie w standardzie podmiotu wykonującego roboty budowlane i tylko w takim zakresie.

2. Wykonawcy powinni zwrócić także uwagę, czy w umowie o roboty budowlane pojawiło się postanowienie, z którego wynika, że w przypadku, gdy roboty budowlane nie mogą być wykonywane z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, termin ich realizacji ulega automatycznemu, proporcjonalnemu do czasu trwania przeszkody przedłużeniu, bez konieczności podpisywania przez strony aneksu do umowy bądź postanowienie zawierające katalog okoliczności, których wystąpienie powoduje po stronie inwestora obowiązek przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych. W praktyce może bowiem dochodzić do sytuacji, gdy wykonawca nie ma możliwości rozpoczęcia, bądź kontynuowania wykonywania robót budowlanych z przyczyn nieleżących po jego stronie. Warto więc, by zabezpieczył się poprzez dodanie do umowy odpowiednich postanowień.

3. Często między stronami umowy o roboty budowlane dochodzi do konfliktów na tle wykonania zastępczego w kontekście okresu rękojmi i gwarancji jakości. Między stronami pojawiają się bowiem rozbieżności, czy rękojmia i gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę obejmuje całość robót budowlanych, a więc także te roboty budowlane, których wykonawca nie wykonał, a które zostały wykonanie przez wykonawcę zastępczego. Nieporozumień na tym tle można uniknąć, wprowadzając do umowy o roboty budowlane postanowienia, z których wynikało będzie wprost, że w przypadku skorzystania przez inwestora z wykonawcy zastępczego, wykonawca będzie odpowiadał za całość robót, a więc jego ryzyko będzie obejmowało także rękojmię i gwarancję jakości za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę zastępczego

4. W praktyce bardzo często pojawia się konieczność wykonania robót dodatkowych. W tym kontekście warto w umowie o roboty budowlane uregulować sposób ustalania wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Doprecyzowanie umowy w tym zakresie pozwoli uniknąć między stronami konfliktów na tym tle w trakcie życia umowy. Warto więc wskazać w umowie, że wynagrodzenie będzie ustalane przykładowo wg stawek z oferty, bądź np. secocenbud

5. Mimo wieloletnich sporów, z jakim skutkiem następuje odstąpienie od umowy o roboty budowlane, dominuje większościowy pogląd, że jest to skutek na przyszłość. Warto więc uzupełnić postanowienia umowne o uregulowanie, jakie skutki odniesie odstąpienie na przyszłość. Przykładowo skutki te można sprecyzować w zakresie objęcia rękojmią i gwarancją jakości wykonanych robót budowlanych, przejścia majątkowych praw autorskich, metodologii rozliczenia wynagrodzenia, czy kar umownych, których postawa naliczenia wystąpiła przed odstąpieniem od umowy.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu