POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

KORONAWIRUS A PRAWA PACJENTA

Data publikacji: 26-03-2020

W związku z gwałtownym rozprzestrzeniam się wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19, zwaną również koronawirusem, z uwagi na ryzyko wystąpienia objawów tej choroby u każdego z nas, warto zwrócić uwagę na prawa przysługujące pacjentom w przypadku rozpoznania u nich ww. choroby.

Prawa Pacjenta zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [dalej: ustawa o prawach pacjenta]. Pacjentem w rozumieniu ww. ustawy jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa, Pacjent ma prawo przede wszystkim do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu oraz możliwych metodach leczenia. Prawo do informacji w pełnym zakresie ma pacjent, który osiągnął pełnoletność oraz pacjent małoletni, który ukończył 16 rok życia. W przypadku pacjenta, który ukończył lat szesnaście, prawo do informacji przysługuje również jego przedstawicielowi ustawowemu.

Podkreślenia wymaga, że w obecnej sytuacji zaleca się unikanie osobistego kontaktu z innymi ludźmi, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z czym w pierwszej kolejności zaleca się przeprowadzanie konsultacji telefonicznych z lekarzem prowadzącym. Aktualne przepisy dają możliwość wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L4) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do lekarza, który rozpoznał u Pacjenta koronawirusa, należy decyzja o dalszym trybie postępowania, którym najczęściej będzie natychmiastowy transport do właściwego oddziału zakaźnego Szpitala jednoimiennego.

Po dokonanym rozpoznaniu, Pacjent ma prawo do:

  • leczenia;
  • poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniach, badaniach i ich wynikach. Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta;
  • dostępu do dokumentacji medycznej – która może zostać udostępniona pacjentowi do wglądu w formie kopii, wydruku czy też odpisu;
  • zasięgnięcia opinii innego lekarza czy też zwołania konsylium – takie żądanie pacjenta winno zostać stwierdzone w dokumentacji medycznej. Istnieje jednak ryzyko, że lekarz odmówi zwołania konsylium lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie takie jest bezzasadne;
  • poszanowania intymności i godności – co obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności;
  • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych – czyli zgłaszania działań, które podczas przyjmowania danego leku, wydają się pacjentowi niewłaściwe. Do takich działań mogą należeć zarówno działania szkodliwe jak i takie, które mogą powodować dyskomfort;
  • leczenia innych chorób niż choroba zakaźna – oznacza to, że pacjent ma prawo do objęcia go profesjonalną, kompleksową opieką lekarską.

Na uwagę zasługuje fakt, że ze względu na nadzwyczajną sytuację niektóre prawa Pacjenta mogą zostać ograniczone ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego (zgodnie z art. 5 ustawy o prawach pacjenta). Takim prawem jest np. prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prawo do kontaktu osobistego czy też prawo do skorzystania z opinii innego lekarza czy zwołania konsylium, co aktualnie może być fizycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę całodobową pracę lekarzy.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu

FORMULARZ KONTAKTOWY

* Pola wyamgane