CZY DYREKTYWA WORK LIFE BALANCE ZWIĘKSZY OBCIĄŻENIA PRACODAWCÓW?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (dalej: Dyrektywa Work-life balance lub Dyrektywa) powinna zostać wdrożona do polskiego systemu prawnego najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa Work-life balance ustanawia minimalne wymagania…