CZY LEKARZ MOŻE REKLAMOWAĆ WYROBY MEDYCZNE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ?

W tym artykule wyjaśnimy różnicę pomiędzy wyrobem medycznym a produktem leczniczym oraz dopuszczalność ich reklamowania przez lekarzy w social mediach. Przedmiotowe zagadnienie budzi sporo kontrowersji z punktu widzenia Kodeksu Etyki Lekarskiej, a nadto stanowi przedmiot projektowanych przepisów implementujących regulacje unijne.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Aleksandra Wrzosek

CZY DODATEK OSŁONOWY BĘDZIE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM DO WALKI Z INFLACJĄ ?

W tym artykule przybliżymy zagadnienie dodatku osłonowego, podmiotowe oraz przedmiotowe kryteria jego przyznania, jak również wskażemy czynniki wpływające na wysokość świadczenia. Dodatek osłonowy stanowi jedno z narzędzi do walki z rosnącą inflacją i wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Agata Kmieć

KLAUZULE INDEMNIFIKACYJNE

W tym artykule wyjaśnimy istotę klauzul indemnifikacyjnych, które coraz częściej spotyka się w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami. Rolą klauzul indemnifikacyjnych jest niwelowanie różnego rodzaju ryzyka w relacjach handlowych, co czyni je istotnym elementem negocjacji.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Laura Mańkowska

JUŻ WKRÓTCE – OCHRONA SYGNALISTÓW W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Ochrona prawna sygnalistów, tzn. osób, które zgłaszają zaobserwowane przez siebie naruszenia prawa szkodliwe dla interesu publicznego, o których dowiedziały się w związku z pracą, nie jest zagadnieniem nowym, jednak do tej pory ochrona sygnalistów  nie doczekała się uregulowania w polskim systemie prawnym. To zmieni się już wkrótce, aczkolwiek nie jest znana dokładna data wejścia w…

ZARZĄDY PORTÓW ZAJMĄ SIĘ OBSŁUGĄ MORSKICH FARM WIATROWYCH ?

W dniu 30 października 2021 wchodzi w życie zmiana do ustawy o portach i przystaniach morskich [„ustawa portowa”] zezwalająca podmiotom zarządzającym portami na „świadczenie usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych”. Zmiana wprowadza kolejny wyłom w zasadzie ustrojowej portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej polegającej na rozgraniczeniu funkcji administracyjno-zarządzającej (podmioty zarządzające…

NIEMIECKA USTAWA W SPRAWIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW I JEJ WPŁYW NA POLSKIE FIRMY

Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (niem. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) to nowa regulacja w niemieckim systemie prawnym. Zobowiązuje firmy mające siedzibę główną, główny oddział, centralę administracyjną, czy siedzibę statutową lub oddział w Niemczech, do przestrzegania ściśle określonych reguł, dotyczących przestrzegania przez przedsiębiorstwa praw człowieka poprzez realizację określonych obowiązków w zakresie tzw. należytej staranności. Podstawowe…

OUTSOURCING PRACOWNICZY W BRANŻY IT

W tym artykule przybliżymy zagadnienie outsourcingu pracowniczego, który cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców poszukujących metod ograniczenia kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenia elastyczności w nawiązywaniu współpracy, w zależności od bieżącego zapotrzebowania na specjalistów z określonych dziedzin. Konieczność zaangażowania w tworzenie oprogramowania ekspertów z wielu stref, a także duża konkurencyjność na rynku powoduje, że outsourcing jest szczególnie…

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – NA JAKIE ZAPISY NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ?

Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę w umowie o roboty budowlane? Poniżej przedstawiamy 5 wybranych aspektów istotnych z punktu widzenia wykonawcy i inwestora. 1. W umowach o roboty budowlane często pojawiają się postanowienia zawierające oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją projektową i stwierdzeniu, że jest ona wystarczająca do należytego wykonania robót budowlanych. Taka praktyka…

WAKACJE 2021 W REŻIMIE SANITARNYM

Sezon wakacyjny roku 2021 trwa w najlepsze. Wiele osób mimo trwającej pandemii wirusa COVID-19 zdecydowało się na zagraniczną podróż. Z pewnością przyczyniły się do tego ogólnodostępne szczepionki, a co za tym idzie niebagatelny spadek zakażeń oraz zgonów, co niewątpliwie uspokoiło obywateli Unii Europejskiej. Przekraczanie granic państw i trudności z tym związane to tylko jedno z…

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

W ostatnich dniach pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Poza wdrożeniem kilku rozwiązań prawno-organizacyjnych, projekt zakłada nowe zasady wypłaty rekompensat za zdarzenia medyczne. Najważniejsze założenia projektu: wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta ZAMIAST obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach…