„e-Doręczenia” – co będą oznaczać dla przedsiębiorców ?

Co to są e-Doręczenia i kogo one dotyczą: E-Doręczenia zostały wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. [dalej: „Ustawa”]. Usługa e-doręczeń zakłada otrzymywanie i wysyłanie korespondencji bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów, oraz jest ona równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką…

SKRÓCENIE TYGODNIA PRACY DO 35 GODZIN

Grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Celem regulacji jest skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do przeciętnie 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń. W uzasadnieniu projektu wskazano, iż proponowana zmiana pozytywnie wpłynie na stan zdrowia Polaków oraz relacje z rodziną…

OFERTA NABYCIA/OBJĘCIA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. – ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Pomimo niedawnej obszernej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych [dalej: k.s.h.], ustawodawca zdecydował o kolejnych  zmianach ustawy, które wprowadzone zostaną ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom [dalej: Ustawa]. I. Wprowadzone zakazy Przepis art. 48 pkt 1 oraz 2…

DYREKTYWA CSDD – OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW

Obecnie wiele uwagi poświęca się kwestiom związanym z podejmowaniem przez przedsiębiorstwa działań zapobiegających oraz łagodzących negatywne skutki prowadzonej działalności w obszarach naruszeń praw człowieka oraz degradacji środowiska, takich jak praca dzieci, praca przymusowa, nieprzestrzeganie standardów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, deforestacja, brak dostępu do czystej wody pitnej czy zanieczyszczenia gleby. Z tych też względów…

DYREKTYWA OMNIBUS

Mając na uwadze stan zaawansowania prac nad implementacją do polskiego porządku prawnego założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. Urz. UE…

KONTROLA TRZEŹWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY – NOWE PRZEPISY

W dniu 7 czerwca 2022 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Projekt zmierza do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach,…

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – PRAWO HOLDINGOWE

Kontynuując tematykę poruszoną w poprzedniej publikacji (Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – zmiany w radach nadzorczych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), dziś przybliżymy nowe regulacje z zakresu prawa holdingowego wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) [dalej: Ustawa zmieniająca].…

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – PROJEKT USTAWY

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który między innymi przewiduje wprowadzenie na stałe do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna ma zastąpić dotychczas funkcjonującą telepracę, która zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami będzie mogła być stosowana nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia…

CZY SYGNALIŚCI DOCZEKAJĄ SIĘ WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY ZAPEWNIAJACEJ IM OCHRONĘ PRAWNĄ?

O planach wdrożenia unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do polskiego porządku prawnego pisaliśmy już w artykule z 12.11.2021 r., link do strony: http://www.wgolegal.pl/juz-wkrotce-ochrona-sygnalistow-w-polskim-systemie-prawnym/ Przypomnijmy więc, że Polska zobowiązana była do jej wdrożenia do dnia 17 grudnia 2021 r.…